Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Pochwal się swoją realizacją”

dla Klientów MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Krośnie

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego (zwanego dalej „Konkursem”) jest MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000728761, zwana dalej „Organizatorem”. Adres do korespondencji w zakresie wszelkich czynności związanych z organizacją i uczestnictwem w Konkursie jest następujący: MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 18, 38-400 Krosno – z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
 2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „Pochwal się swoją realizacją”.
 3. Konkurs ma na celu wyłonienie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, zwycięskich prac fotograficznych stworzonych przez Klientów Organizatora zgodnie
  z tematem Konkursu.
 4. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem obszar działalności Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Konkursu: od […] r. do […] r./jest nieograniczony czasowo.
 6. W celu zapewnienia prawidłowości urządzenia Konkursu, w tym wyboru prac konkursowych i przydziału nagród, Organizator powoła Komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Decyzje Komisji w zakresie wyboru prac konkursowych i przyznania nagród na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 1. Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia Konkursu.
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich Klientów Organizatora, którzy wykonają fotografie zgodne z tematem Konkursu i pozostałymi zasadami określonymi niniejszym Regulaminem oraz spełnią pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu (w dniach […] r. – […] r.) wypełni formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Organizatora: […], zaakceptuje warunki Regulaminu Konkursu, a następnie prześle maksymalnie […] zdjęć przedstawiających realizację z wykorzystaniem kamienia NSE produkowanego przez Organizatora (zgodnie z tematem Konkursu) na adres e-mail Organizatora: […] W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: […], imię i nazwisko autora zdjęć. Załączone pliki muszą być w formacie […] i mogą mieć maksymalnie […] MB.
 2. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę konkursową zawierającą maksymalnie … zdjęć.
 3. Prace konkursowe niezawierające któregokolwiek z elementów określonych w pkt 9 Regulaminu, nie będą brane pod uwagę i nie uczestniczą w Konkursie. Jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, że Uczestnik wziął udział w Konkursie bez zgody rodzica/opiekuna – nie nabywa on prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda przypada kolejnym Uczestnikom wyłonionym przez Komisję Konkursową.

III. Wybór prac, przyznanie nagród i ogłoszenie wyników.

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac oraz przyznania nagród w terminie do dnia […] r./będzie dokonywała wyboru zwycięskich prac np. raz w miesiącu (jeżeli konkurs jest bezterminowy), w siedzibie Organizatora, tj. w Krośnie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 18.
 2. Komisja konkursowa wyłoni … zwycięskich prac fotograficznych, którym zostaną przyznane odpowiednio: pierwsza nagroda, […] x druga nagroda i […] x trzecia nagroda. Ponadto Komisja konkursowa przyzna … nagród niespodzianek pomiędzy prace innych Uczestników.
 3. Nagrody będą przyznawane na podstawie oceny prac spełniających wymogi niniejszego Regulaminu. Prace niespełniające wymogów Regulaminu zostaną uznane za nieważne i nie będą brały udziału w etapie oceny i przyznawania nagród. Oceny prac konkursowych oraz przyznania nagród dokona Komisja konkursowa, która z powyższych czynności sporządzi stosowny protokół. Komisja dokona rozstrzygnięcia odwołując się do własnego doświadczenia, poczucia estetyki, elegancji i wiedzy. Komisja oceniać też będzie prace mając na uwadze sposób ich wykonania, estetykę wykonania, pomysłowość.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z podaniem nazwisk ich autorów nastąpi na stronie Internetowej Organizatora … (raz w miesiącu w terminie do dnia […] r./w terminie do dnia […] r.).
 1. Nagrody i zasady ich wydania.

 

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe:
 • Pierwsza nagroda:

[…]

 • Druga nagroda:

[…]

 • Trzecia nagroda:

[…]

Nagrody niespodzianki:

[…] sztuk

Wydanie nagród nastąpi w formie rzeczowej poprzez wysyłkę na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym.

 1. Uczestnik Konkursu, niezwłocznie po stwierdzeniu swojej wygranej za zajęcie któregokolwiek miejsca lub otrzymania nagrody niespodzianki, zawiadamia Organizatora, w czy zamierza odebrać i wykorzystać nagrodę. Warunkiem wydania nagrody jest zgodność danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym i pracy z danymi z dokumentu tożsamości Laureata oraz wypełnienie, przesłanie na adres siedziby Organizatora (ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 18, 38-400 Krosno) oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i podpisanie potwierdzenia wydania nagrody.
 2. Ostatecznym terminem wydania nagród za zajęcie któregokolwiek miejsca lub otrzymania nagrody specjalnej __________________ r. lub … dzień każdego miesiąca.
 3. Wartość poszczególnych nagród w konkursie wynosi:

pierwsza nagroda – _________________zł brutto powiększona o wartość należnego podatku

druga nagroda – ______________zł brutto

trzecia nagroda – ________________zł brutto

nagroda niespodzianka – _______________________ zł brutto.

Wydanie nagród w Konkursie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego z zastrzeżeniem, że kwotę należnego podatku od wygranych pokrywa Organizator Konkursu.

 1. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków wydania nagrody określonych w pkt 21 Regulaminu, a także w przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w pkt 22 niniejszego Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody.
 2. Jeżeli po ujawnieniu danych Laureatów okaże się, że któryś z nich nie był uprawniony do udziału w Konkursie, Laureat traci prawo do nagrody.
 3. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 4. Nagrody nieodebrane przez Laureatów oraz nagrody co do których Laureat utracił prawo – przechodzą na własność Organizatora.

 

V. Prawa autorskie.

 1. Uczestnicy Konkursu poprzez wzięcie w nim udziału na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu wszelkie prawa autorskie do prac konkursowych, w szczególności prawa na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że nadesłane przez nich prace konkursowe są wynikiem ich indywidualnej pracy twórczej, są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 4. Z chwilą zakończenia konkursu własność prac konkursowych przechodzi na Organizatora. Organizator nie zwraca konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
 5. Zwycięskie prace konkursowe będą wystawiane na wystawach organizowanych przez Organizatora.
 1. Postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu            w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora, podanym                          w pkt I.1 niniejszego Regulaminu, przez cały okres urządzania Konkursu, a najpóźniej                  w terminie 14 dni od ostatecznej daty wydania nagród. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu będzie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia. Reklamacje złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie sposobu załatwienia reklamacji będzie ostateczna.

VII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i złożenie pracy Uczestnik Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie dane osobowe zebrane w czasie trwania Konkursu korzystają z ochrony przewidzianej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie mogą być bez zgody Uczestnika Konkursu modyfikowane, ani przekazywane osobom trzecim. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia w każdym czasie. Dane będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres wymagany w przepisach prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie urządzeń służących do komunikowania się na odległość oraz doręczenia i terminowość doręczenia korespondencji przez Pocztę Polskę lub kurierską, jak również nieotrzymanie jej w wyniku np.: zaginięcia, kradzieży lub trwałego zniszczenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród. Wszelkie roszczenia związane             z rękojmią lub gwarancją należy składać do producenta lub sprzedawcy nagród.
 4. Wszelkie spory związane z Konkursem, z zastrzeżeniem pkt 33 niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie jego trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 7.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i dystrybutorzy produktów Organizatora Konkursu oraz ich pracownicy.
 8. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu                 w siedzibie Organizatora w Krośnie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 18 i na stronie internetowej Organizatora.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych („RODO”).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 (zwane dalej „RODO”), MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728761, NIP: 6842371332, REGON: 371177142.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu związanym z prowadzonym konkursem pn. „Pochwal się swoją realizacją” oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawnych dotyczących archiwizacji. Wyrażona zgodna może być w każdym czasie cofnięta. Podstawą prawna przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres biegu terminów przedawnienia roszczeń, który wynosi 6 lat.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych lub ograniczenia danych (art.16 i art. 18 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszają przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wszelkie żądanie odnośnie przetwarzania danych osobowych należy składać do Administratora na adres wskazany w pkt 1.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
This site is registered on wpml.org as a development site.