MAX-STONE
wyszukiwarka
wyszukiwarka
Strona główna   ›   Projekty UE   ›   Dostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego
Dostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego
.
Bratkówka,  dnia 14.07.2017 r
F.P.H.U. MAXSTONE s. c.
Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń

OGŁOSZENIE

.
Adres zamawiającego:
F.P.H.U. MAXSTONE s. c.
Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu: Krzysztof Wójcik - Współwłaściciel
tel. +48 604-512-446, e-mail: biuro@max-stone.pl

.
F.P.H.U. MAXSTONE s. c., Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń, zaprasza do składania ofert na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE s.c. w Bratkówce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego" (nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0056/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Rodzaj zamówienia : dostawa
 .
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego - zbudowana z dwóch modułów – rotacyjnego stołu produkcyjnego oraz rotacyjnej maszyny
przygotowania mieszanki gipsowej (rys. obok). Stół wykonany z lekkiej stalowej konstrukcji z profili zamkniętych. Elementy ruchome – transportowe powinny poruszać się na łożyskowanych wielokołowych zestawach pędnych. Stół transportu wzdłużnego porusza się na min. 20 kółkach łożyskowanych a stół transportu poprzecznego porusza się na min. 16 kółkach łożyskowanych. Koła (a więc i łożyska) powinny być umieszczone wewnątrz profilu otwartego, zabezpieczone przed skutkami zarówno zabrudzenia jak i mechanicznego uszkodzenia. Stół powinien być dostosowany do produkcji opartej na gipsie stanowiącym materiał agresywny, lepki i pylisty. Palety (blaty) mają być poruszane napędami stołu - suwane po powierzchni stołu wyłożonej odpowiednim materiałem – trudnościeralnym, twardym i zapewniającym bardzo mały współczynnik tarcia. Do napędu należy zastosować cztery silniki o mocy nominalnej min. 1 kW każdy – wszystkie napędzane poprzez falowniki. Budowa stołu ma być modułowa (cztery elementy składowe) zapewniające bezkolizyjne przemieszczanie w dowolne miejsca hali produkcyjnej. Linia powinna być wyposażona w rotacyjną maszynę przygotowania mieszanki gipsowej składającej się z trzech wag – duża zawiera gips, natomiast dwie małe wagi zawierają farby (jedna farbę w proszku a druga farbę w płynie), woda do mieszanki dozowana powinna być przez przepływomierz. Dozator - obrotnica ma zawierać cztery pojemniki do których kolejno, poprzez cykliczny obrót, dozowane mają być w odpowiedniej kolejności składniki – Rys. 2.
..
.
.
Rys. 2. Dozator – obrotnica z czterema pojemnikami
.
Pierwsze stanowisko - to dozowanie farby i wody, drugie – dozowanie gipsu, trzecie – mieszanie składników wcześniej dozowanych, a czwarte - stanowisko to odbiór gotowej mieszanki przez operatora, który po wykorzystaniu mieszanki odstawia w to samo miejsce pojemnik. Dozowanie składników przeprowadzane ma być z odpowiednią precyzją – farba i woda 10g, gips 30g.  Mieszanie powinno być realizowane przy pomocy dwóch przeciwstawnie wirujących mieszadeł – Rys. 3.

Rys. 3. Mieszadła

Dozowanie gipsu oraz mieszanie składników ma przebiegać w procesie bezpyłowym - pojemniki mają być uszczelniane na czas dozowania oraz mieszania składników poprzez specjalnie w tym celu zamontowane pokrywy pojemników zarówno na stanowisku dozowania gipsu jak i na mieszarce. Instalacja powinna być napędzana z wykorzystaniem dwóch silników i dwóch siłowników. Obrót stołu obrotnicy powinien być realizowany przez silnik o mocy min. 0,37 kW, mieszarka o mocy min. 1 kW. Silniki mają być zasilane z wykorzystaniem falowników, a rzeczywista wykorzystywana moc to maksymalnie 0,7 kW.  Cała aparatura ma zapewnić stabilne naważenia oraz stabilną i powtarzalną produkcję mieszanki gipsowej do wytwarzania elementów przy jednoczesnej redukcji zapylenia hali produkcyjnej. Sterowanie ciągiem technologicznym powinno być przez dedykowany program zarządzający linią – tj. system naważeń oraz obsługę wag realizowany przez algorytm sztucznej inteligencji. Układ sterowniczy powinien być zlokalizowany w odpowiedniej szafie sterowniczej - wyposażonej w odpowiedni sterownik ze standardowym systemem WE/WY, system wagowy oraz falownik do napędów elektrycznych. Frontowe drzwi szafy mają być zaopatrzone w dotykowy panel sterujący. Oprogramowanie, jako produkt dedykowany, ma być przystosowany do potrzeb pod każdym względem (wg wymogów technologicznych linii oraz finalnego wyrobu).
2. Kod CPV: 
43420000-3 - Maszyny do form odlewniczych
Składający ofertę powinien:
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone z wykorzystaniem wzoru Oferty stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (WSIZ).
3. Termin składania oraz otwarcia ofert
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Powiat: 
6. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
7. Warunki zmiany umowy:
A. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach:
a) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,
b) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
B. Określa się następujący tryb dokonywania zmian w umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
C. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.
8. Kryteria i ocena złożonych ofert.
9. Sposób wyliczenia punktów.
Dla kryterium cena - 90%:
Oznaczenia:
Ofc_min  - Wartość netto oferty cenowo najniższej,
Ofc - Wartość netto oferty ocenianej,
Pkc - punkty w kryterium.
Wzór wyliczający punkty:
Pkc =  { Ofc_min/Ofc } * 100 * 90% [pkt]
Dla kryterium warunki gwarancji i serwisowania - 10%:
Oznaczenia:
Ofg_max  - największa średnia liczba miesięcy gwarancji w ofercie,
Ofg - średnia liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej,
Pkg - punkty w kryterium.
Wzór wyliczający punkty:
Pkg =  { Ofg/Ofg_max } * 100 * 10% [pkt]
Wzór wyliczający zsumowane punkty:
Oznaczenia:
Pkcg - punkty zsumowane z ww. kryteriów
Pkcg =  { Pkc + Pkg } [pkt]
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
10. Pozostałe postanowienia i warunki

14.07.2017 roku , Krzysztof Wójcik,  Współwłaściciel
.
Załączniki:
.
01_Ogłoszenie
02_SIWZ
03_Oferta
03_Oferta
04_Umowa-kontrakt dostawy
FIRMA
O nas
Gdzie kupić?
Aktualności
Kariera
Projekty UE
Kontakt
OFERTA
Kamień i płytki dekoracyjne
Kamień i płytki elewacyjne
Deska elastyczna
Panele drewniane
Płytki cegłopodobne
Dekoracje ścienne
Akcesoria
INFORMACJE
Poradnik
Inspiracje
Filmy instruktażowe
Montaż i pielęgnacja kamienia
Instrukcje montażu
Tekstury dla architektów
Katalog
 
MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń
+48 609 565 626
biuro@max-stone.pl
Sklep internetowy
 
 
MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń
+48 609 565 626
biuro@max-stone.pl
Sklep internetowy
 
Poznaj nas:   Facebook   YouTube   Twitter
© 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: BigCom
Poznaj nas:   Facebook   YouTube   Twitter
© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: BigCom